Suzy Fasht

Portfolio: EGG TEMPERA

Garden of Paradise (based on Persian tradition)

Garden of Paradise (based on Persian tradition)

Egg tempera on panel